วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คำศัพท์

Publish Year National Conference 1
2016 exน.ส.พรรณษา พลอยงาม, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คาศัพท์ ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 The 13th KU-KPS Conference, 8 ธันวาคม 2016, - นครปฐม ประเทศไทย