การผลิตกระดาษพิเศษจากฟ่างข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)