การตรวจติดตามและการวิเคราะห์องค์ประกอบและความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศในภาคใต้และกลางของประเทศไทยรวมทั้งอาเซียนตอนล่างเพื่อการประเมินและการจัดการคุณภาพอากาศสู่การแก้ปัญหาหมอกควัน