การดื้อยาโคลิสตินด้วยพลาสมิดจากตัวอย่างในฟาร์มสุกรและเนื้อหมู

Publish Year National Journal 2
2018 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Jungphanich, exApasara Worarach, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Plasmid mediated colistin resistancein swine farms", Southeast Asian J Trop Med Public Health, ปีที่ 49, ฉบับที่ supplement, กรกฎาคม 2018, หน้า 92-92
2018 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistant profiles of Escherichia coli and contaminated Salmonella from pork and butcher shops", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 16 , ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exสุภาพร จ๋วงพานิช, exTHAWANRUT KIATYINGANGSULEE, exApasara Worarach, exTonlawat Sibu, "Colistin Resistant E. coli from Swine in Various Regions of Thailand", 33rd world veterinary congress, 28 - 31 สิงหาคม 2017, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2016 exSupaporn Juangphanich, exThawanrut Kiatyingangsulee, exApasara Worarach, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "ยีน mcr1 และรูปแบบการดื้อยาของ E. coli ในสุกร", The 4th One Health International Congress, 3 - 7 ธันวาคม 2016, melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย