กลวิธีทางศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็นรูปลักษณ์ที่พึงประสงค์: กรณีศึกษาการโฆษณาของสถานเสริมความงาม

Publish Year National Conference 1
2016 exน.ส.เกศนี คุ้มสุวรรณ, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "กลวิธีการใช้คา ศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็ นรูปลักษณ์ที่พึงประสงค์: กรณีศึกษาการโฆษณาของสถานเสริมความงาม", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 The 13th KU-KPS Conference, 8 ธันวาคม 2016, - นครปฐม ประเทศไทย