การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชา และเวียดนาม

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร ตันจอ, "Development of Community-based Tourism in Trat Province to Link to Cambodia and Vietnam", International Journal of Management and Applied Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 74-79
2018 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, exอรุโณทัย สาริกาขำ, exรมิตา สุทธินรากร, "Historical Habitation Vestiges of Diverse Ethnic Groups in Tourism Community Areas in Trat Province", International Journal of Management and Applied Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 80-84
Publish Year International Conference 1
2017 exดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, exนพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร, exChanuantong Tanasugarn, exNarongchai Yingsakmongkok, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "Developing Conscientization To Be Professional Among 4th Year Medical Students In Community Medicine Subjects", AMEE – An International Association for Medical Education in Europe , 26 - 30 สิงหาคม 2017, เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์