มุมมองหลากมิติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของ SME ในภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมวิธี