ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง