การศึกษากระบวนการสกัดรงควัตถุสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและพัฒนาเสถียรภาพของไมโครเอนแคปซูลเลทซีไฟโคไซยานิน

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Extraction, purification and antioxidant activity of phycobiliprotein from Arthrospira platensis", Process Biochemistry, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 189-198
2018 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exWareerat Kahapana, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Extraction of C-phycocyanin from Arthrospira (Spirulina) and itsthermal stability with citric acid", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 231-242
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Sonic-phycocyanin extraction from Spirulina platensis: biomass ratio and preparation", International Conference of Agricultural and Natural Resources 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exนางสาววรีรัตน์ คะหะปะนะ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "Influence of citric acid as edible preservative on thermal stability of C-phycocyanin extracted from Spirulina sp.", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016), 18 - 21 กันยายน 2016, Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการพัฒนาเสถียรภาพของไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2020