การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพเพาะเห็ดแบบยั่งยืน