การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการและมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบกระบวนการการควบคุมและการหาค่าเหมาะสม

Publish Year International Journal 21
2024 exPornpen Nualnuk, ex Somboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Coupled Eulerian-Lagrangian simulation of spray-drying skimmed milk powder", Agriculture and Natural Resources (ANRES), ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 187-197
2021 exBundit Boonkhao, exXue Z.Wang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Non-negative differential evolution for particle sizing from ultrasonic attenuation spectroscopy", Powder Technology, ปีที่ 378, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 602-617
2020 exPhich Kuiyakanon, exHong-ming Ku, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAli Elkamel, "Evaluating the energy consumption of two HVAC designs for a building in Waterloo city, Canada", Trends in Chemical Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 115-132
2020 exPattarawadee Sungpichai, exSuwanna Kaewklam, exMaythee Saisriyoot, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Comparison of techno-economic for ethanol production plant from empty fruit brunch in Thailand", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 144-159
2020 exVarit Kunopagarnwong, exNucharin Panyarat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAkarak Suwanarak, "Modeling and Simulation of Two Geometries of Single StateVirtual Impactor", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 62-75
2020 exWipawadee Nuengwang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, ex Matthew J. Realffb, "Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variation", Processes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 651-1-16
2020 exPattarawadee Sungpichai, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "BIOETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM TRUNK WITH SCHEDULING OPTIMIZATION", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2020, หน้า 18-27
2020 exVarit Kunopagarnwong, exWilawan Punkaew, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "STUDY OF THE FLUID DYNAMICS OF STEAM IN CEMENT AUTOCLAVE ON DIFFERENTGREEN SHEET ARRANGEMENTS AND THERMAL ANALYSIS OF GREEN SHEET", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 316-327
2020 exBundit Kottititum, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNiwat Phongsai, exQuoc Tri Phung , "Optimization of a Six-Step Pressure Swing Adsorption Process for Biogas Separation on a Commercial Scale", Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2020, หน้า 4692-1-19
2020 exSomboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPasura Aungkulanon, "Grey Wolf Optimizer (GWO) with Multi-Objective Optimization for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Central Composite Design (CCD)", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1219-1225
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exYanyong Angklomkleaw, exSirapong Tengpavadee, "Simulation of Spherocylinder Particle Transport Phenomena Using Discrete Element Method", Asian Journal of Applied Sciences , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 258-271
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exS. Wongsiriwan, exPakon Laopreecha, "Simulation of Three-dimensional Vibrated Fluidized Bed Dryer Using Distinct Element Method", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exS. Laorratanasak, exParichat Mongkolsaowanit, "Mathematical Model of Three Dimensional Spouted Bed Using Distinct Element Method", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2321-0893
2019 exPicha Poowanchaikul, exTaradol Piromchart, exNattawich Atchananonkul, exThanapluet Sinlapacharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Pipeline Balance and Monitoring for the Integrated Flare System inMap Ta Phut Industrial Estate", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 335-345
2018 exJunkratuek, A., exSrudhiprom, J., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalination", ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ตุลาคม 2018, หน้า 765-774
2018 exBundit Kottititum, exQuoc Tri Phung , exNorbert Maes , ex Wichit Prakaypan , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Early Age Carbonation of Fiber-Cement Composites under Real Processing Conditions : A Parametric Investigation", Applied Sciences — Open Access Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 190-195
2018 exSiwaporn Mahitthimahawong, exYada Chotvisut, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Performance comparison of different control strategies for heat exchanger networks", Polish Journal of Chemical Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 13-20
2018 exSomboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Application of the ant colony algorithm to optimize the synthesis of heat-integrated distillation sequences for 6-components (C4-C7)", International Journal of Mechanical Engineering and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 514-530
2018 exOpor Laosiriwut, exVarintorn Athithunchaiyaphong, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Implementation of CHAMEN by means of Passivity Concept on Methanol Solvent Process", ASIAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018
2018 exNattamon Sirikanchittavon, exWorameth Chitcharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Optimization of Scheduling in Ethanol Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch Process", Asian Journal of Applied Sciences , ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 455-462
2017 exChanthasuwannasin, M., exKottititum, B., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "A Mixed Coding Scheme of a Particle Swarm Optimization and a Hybrid Genetic Algorithm with Sequential Quadratic Programming for Mixed Integer Nonlinear Programming in Common Chemical Engineering Practice", Chemical Engineering Communications, ปีที่ 204, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 840-851
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exR. Junsittiwate, exP. Boontor, "A KINETIC MODEL IN PYROLYSIS OF PALM EMPTY FRUIT BUNCH AND BIO-OIL UPGRADING FOR POWER GENERATION", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 60-70
Publish Year International Conference 3
2018 exCHURIKARN CHUCHAISAKPICHIT, exISSARA SLAMALA, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exKittiwut Kasemwong, "EFFECTS OF SUBCRITICAL WATER TREATMENT ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF SOY PROTEIN ISOLATE", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 , 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exImboon WONGTHAWEEWATANA, exIssara Sramala, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exKittiwut Kasemwong, "Effect of Subcritical Water Treatment on Physiochemical Properties of rice bran protein", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSomboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exJongjit Hirunlabh, "The Application of a Mixed Coding Approach to Address Mixed Integer Linear and Non-Linear Programming Problems using Particle Swarm Optimization (PSO) with an Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm", 2nd International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm Intelligence ISMSI-2018 , 24 - 25 มีนาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2022 exนางสาว มณฑิกา หมื่นทะวงษ์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับประเมินอันตรายจากการรับสัมผัสในกระบวนการเคมี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคตเพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน, 1 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปาวิสา บุญจูง, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบระบบวาล์วนิรภัยในอุตสาหกรรมเคมี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชื่น ครั้งที่ 6 ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรือง, 1 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนาย มหาศาล เกิดคล้าย, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่นสำหรับการคำนวณการรั่วไหลและกระจายตัวของสารเคมี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6, 1 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวลินดา คันทา, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์การประเมินความเสี่ยงและอันตรายด้วยวิธีวิเคราะห์โบว์ไทด์ในอุตสาหกรรมเคมี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6, 1 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวฐิติวรดา ทองเสนา, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์ Python เพื่อการคำนวณการเกิดเพลิงไหม้และระเบิด", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่นครั้งที่ 6, 1 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exธารทิพย์ พลบุตร, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับเครื่องล้างชิ้นงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย