การศึกษาความหลากชนิดและสถานภาพการอนุรักษ์พรรณพืชวงศ์บุก บอน ในป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exOraphan Sungkajanttranon, exSahanat Petchsri, exSuchai Horadee, exChaiya Huayhongthong, exAmphon Vanapanich, exChanu Wongsawaddiwattana, "Leaf Blade Anatomy Characteristics of the Genus Amorphophallus Blume ex Decne. in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 50, กันยายน 2016, หน้า 437-444
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การแพร่กระจายและสถานภาพการอนุรักษ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J.Schulze) ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 11-20
Publish Year International Conference 4
2018 exSawittree Rujitanapanich, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exPannee Denrungruang, exChaleaw Petchthong, "Phytochemical screening and antioxidant activity of 10 Araceae rhizomes in the Dong Phayayen–Khao Yai forest", PACCON 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exSutida Maneeanakeku, exManop Poopath, exTiwtawat Napiroon, "Species Diversity and Conservation Status of Araceae inDong Phayayen-Khao Yai Forest, Thailand", XII International Aroid conference, 6 - 10 กรกฎาคม 2017, Cali สาธารณรัฐโคลัมเบีย
2017 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exSutida Maneeanakekul , exManop Poopath, exTiwtawat Napiroon, exKanchit Srinoppawan, "Diversity and Conservation Status of Araceae inDong Phayayen-Khao Yai Forest, Thailand", 17 th Flora of Thailand Conference, 21 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2017, กระบี่ อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exNIELS JACOBSEN, exJan Bastmeije, ex Marian Oergaard, "The use of AFLP markers to elucidate relationships within Cryptocoryne (Araceae)", 17th Flora of Thailand Conference, 21 - 25 สิงหาคม 2017, krabi อื่นๆ ประเทศไทย