การพัฒนาโรงเรือนระบบกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า