ผลของการเสริม Fermented potato protein ในอาหารต่อกลไกการควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสมองและอวัยวะสืบพันธุ์และกลไกที่ควบคุมการเจริญเติบโตของสุกร