ศักยภาพของชนิดปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตของผักและหญ้าสนามกอล์ฟภายใต้สภาพแวดล้อมดินที่แตกต่างกัน และผลของปุ๋ย Easystart TE-Max+BS ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืชและความหลากหลายของเชื้อในดินเขตร้อนชื้นของประเทศไทย