โครงการศึกษาผลกระทบของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ