ประสิทธิภาพของการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมปูนสำเร็จรูปต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่ และคุณลักษณะเปลือกไข่