การพัฒนาเนื้อปลาย่างหญ้าหวาน

Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, exนฏกร ดวงดี, "ผลของการต้มด้วยน้ำต่อลักษณะทางกายภาพของสารสกัดจากใบหญ้าหวาน", การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์, 15 ธันวาคม 2016, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย