โครงการ สมบัติทางเคมีของดินเบนทอไนต์ วิเคราะห์ปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ของดินที่ผสมสัดส่วนเบนทอไนต์ปริมาณต่างๆ จำนวน 2 ตัวอย่าง