โครงการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล และปัจจัยความสำเร็จของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์