การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู

  • ผู้ประกอบการ (นายแพทย์การุณ พูลพุทธพงษ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์