โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว