การสร้างแผนแบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทดลองแบบผสม

Publish Year International Journal 3
2019 exWanida Limmun, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exJohn J. Borkowski , "The construction of robust mixture?process experimental designs via genetic algorithm", Quality and Reliability Engineering International , ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-21
2018 exLimmun, W., exBorkowski, J.J., inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Weighted A-optimality criterion for generating robust mixture designs", Computers and Industrial Engineering, ปีที่ 125, ตุลาคม 2018, หน้า 348-356
2018 exWanida Limmun, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exJohn J. Borkowski , "The Construction of a Model- Robust IV- Optimal Mixture Designs Using a Genetic Algorithm", Mathematical and Computational Applications, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exดร.วนิดา ลิ้่มมั่น, exProf. Dr. John J. Borkowski, "Weighted A-optimal Designs in Mixture Experiments : A Genetic Algorithm Approach", International Conference on Mathematics, Computational Science and Engineering, 27 - 28 กรกฎาคม 2017, Tokyo ญี่ปุ่น