ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Publish Year National Journal 1
2016 exฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพในครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2559, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 75-86