ศักยภาพการใช้กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียรหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(020305) จากบ่อบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำและประสิทธิภาพของกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย(020305) ในอาหารปลานิลแดงระยะเติบโตต่อการเติบโต สุขภาพปลา และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Publish Year International Conference 1
2017 exAnocha Hassachai, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM , "Improving red Tilapia (Oreochromis spp) fillet quality by biofloc in fish diet", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย