ศักยภาพการใช้กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียรหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว(020305) จากบ่อบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำและประสิทธิภาพของกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย(020305) ในอาหารปลานิลแดงระยะเติบโตต่อการเติบโต สุขภาพปลา และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Publish Year International Conference 1
2017 exAnocha Hassachai, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, "Improving red Tilapia (Oreochromis spp) fillet quality by biofloc in fish diet", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย