การใช้ DFG ในอาหารปลา

Publish Year International Conference 1
2017 exGun Rerngsamarnchai, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSrinoy Chumkam, "Effect of Dried Fermented Ginger (Zingiber officinale Roscoe) in Red Tilapia Diet on Fish Health and Growth Performance", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย