การลดการใช้ปลาป่นในอาหารกุ้ง :ผลการใช้แมลงต่อสมรรถภาพการเติบโตของกุ้งขาวในอาหารที่ลดการใช้ปลาป่น