การขยายความสัมพันธ์ของจำนวนฟิโบนัชชีและลูคัส

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanyarat Thongsing, "Generalizations of the Fibonacci-Lucas Relations", The American Mathematical Monthly, ปีที่ 126, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 81-81
2019 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "The generalized k-sequence", Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2019
2017 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornpawee Anantakitpaisan, "The k-nacci triangle and applications", COGENT MATHEMATICS, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1(1333293), มิถุนายน 2017