โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ 15 จังหวัด (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน)