การแจกแจง Negative Binomial-Sushila

Publish Year International Journal 2
2019 exน.ส.ดาริกา แย้มรับบุญ, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี, exProf Andrei Volodin , "Bayesian Inference for the Negative Binomial-Sushila Linear Model", Lobachevskii Journal of Mathematics,, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 42-54
2017 exDarika Yamrubboon, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exChookait Pudprommarat, exLuckana Saothayanun, "The Negative Binomial-Sushila Distribution with Application in Count Data Analysis", Thailand Statistician, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 69-77
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exDarika Yamrubboon, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี, "Zero inflated negative binomial-Sushila distribution and its application", THE 13TH IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA2017) , 4 - 7 ธันวาคม 2017, Kedah มาเลเซีย