การตรวจวิเคราะห?และแยก coliform bacteria และ Pseudomonas spp. จากแผ?นใยขัดล?างจาน และการศึกษาความสามารถในการดื้อยาปฏิชีวนะของ Pseudomonas spp.