การพัฒนารูปแบบการทำงานเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ