การวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้บริโภคของอาหารฟังก์ชั่นด้วยแบบจำลองค่าโน:กรณีศึกษาเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ในกรุงเทพฯ

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Customer Segmentation of Functional Food with Application of Kano’s Model: A Case Study of Riceberry Drink in Bangkok", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ชญาดา ภัทราคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An analysis of customer needs towards quality attributes of riceberry drink in Bangkok", การประชุมวิชาการ ครั้งที่55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย