อิทธิพลของsepiolite และ silica ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรเชิงความร้อนของ NR/EPDM

Publish Year International Conference 1
2016 exNattawat Winya, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "A comparison between the effects of sepiolite and silica on mechanical properties and thermal stability of NR/EPDM blend", 2016 5th International Conference on Chemical and Process Engineering (ICCPE 2016), 23 - 25 พฤษภาคม 2016, Jeju Island สาธารณรัฐเกาหลี