การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: ลักษณะการเจริญเติบโต สรีรวิทยา และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม