การศึกษาแรงดันดินด้านข้างในทรายในห้องทดลองทางวิศวกรรมปฐพี

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์, exสิทธา จิตสามารถ, "ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายกับสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างในสภาวะสมดุล", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Engineering Journal of Research and Development), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 5-13