ประสิทธิภาพของงจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อราโรคพืช