การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ครีบตัววีไม่ต่อเนื่อง

Publish Year National Journal 2
2016 exDr. N. Koolnapadol, exAsst. Prof. Dr. S. Sripattanapipat, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exP. Wiriyavitsajjar, exW. Thungwinyoo, exC. Suppasubsiri, "NUMERICAL HEAT TRANSFER STUDY IN A ROUND TUBE WITH INCLINED RECTANGULAR RINGS", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 183-191
2016 exDr. N. Koolnapadol, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exT. Sutthanonkul, exP. Loraphong, exT. Sooksin, "NUMERICAL THERMAL PERFORMANCE STUDY IN A HEAT EXCHANGER TUBE WITH DISCRETE V-RIBS", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 192-201