ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขภาพผู้บริโภคโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม