กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป