โครงการศึกษา ผลกระทบของการทำช็อตพีนนิ่งต่อรอยเชื่อมระหว่างทองแดงกับเหล็กกล้าผสมต่ำโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสฏฐวุฒิ บุญรอด, exกนกนาฏ ชัยประเสริฐ, "The Effect of Shot-Peening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of Cu-Low Alloy Rail Steel in Welded Joints", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 876, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 20-24
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย เสฏฐวุฒิ บุญรอด, exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ, "The Effect of Shot-Peening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of Cu-Low Alloy Rail Steel in Welded Joints", The 2nd International Conference on Material Science and Engineering (ICMSE 2017), 16 - 18 มิถุนายน 2017, jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรีกุล ปาลคัมภีร์, "การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยต่อของวัสดุต่างชนิดจากภาระแรงดึงด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย