โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ำดิบ และแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบสำรอง กรณ๊ศึกษา: แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ.2590