การศึกษาการเสียสภาพของโปรตีนจากเนื้อกุ้งขาวแวนนาไมระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่เยือกแข็ง