โครงการออกแบบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย--การจัดทำระบบเฝ้าระวังภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exPeerapon PROMPITAKPORN, exChinnapoj WONGSRIPISANT, exKoki HOMMA, exMasayasu MAKI, exKazuo OKI, "CALIBRATING LAI PARAMETER WITH REMOTE SENSING DATA FOR SIMRIW-RS IN THAILAND", THA2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 - 25 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)