โครงการออกแบบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย--การจัดทำระบบเฝ้าระวังภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม