การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์, exPhuwarach Uadkla, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอพลิเคชั่นไรซ์เวลาของเกษตรกรไทย", International Conference on Management, Economics & Social Science, 15 - 16 พฤศจิกายน 2018, Copenhagen
Publish Year National Conference 1
2023 exเอกธาดา จีนหลี, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของเกษตรกรที่มีอิทธิพลต่อการลดเผาอ้อย ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9 มิถุนายน 2023, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย