การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่