พระธาตุประจำปีเกิดจำลองในภาคกลาง:ความสัมพันธ์ของความเชื่อและพิธีกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา