การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเกิดดรคผลเน่าและกระบวนการวายของเนื้อทุเรียนระหว่างการเก็บรักษา