การตอบสนองของนักลงทุนสถาบันต่อหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย