การผลิตสีธรรมชาติสำเร็จรูปจากพืชให้สีของไทย และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูป

Publish Year National Journal 1
2020 exศุภธิดา พิมพิสณฑ์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าสี รงควัตถุ และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้รับประทานได้กลุ่มสีแดงชมพูของไทย และการประยุกต์ใช้ในซอร์เบท์น้ำมะพร้าว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 429-442
Publish Year National Conference 1
2020 exวิลาวัลย์ แซ่อึ้ง, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สีที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย