การผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ต่างถิ่นในสวนป่าสาธิตสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, exนฤภัทร สงอุปการ, exนัฐลิกาณ์ สุขบัวแก้ว, exอภิญญา วิสุทธิอมรกุล, "การปรับปรุงคุณสมบัติการดูดซับของถ่านกะลามะพร้าวโดยใช้เทคนิคการเผาถ่านแบบหลายขั้นตอน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ลำปาง ประเทศไทย